بادبان ماهی می تواند با سرعت ۹۷کیلومتر در ساعت در زیر آب شنا کن.،یعنی به اندازه ی

سرعت ی خودرو .این ماهی باله هایش رامحکم بالا تگه می دارد ووبا نوک دماغش مثل چاقو  آب

را می شکافد.

 

sailfish عکسهای سریعترین حیوانات دنیا با اسم انها