بزرگترین موشکی که تاکنون پرتاپ شده است،ساترن۵نام دارد که آپلوی ۱۱را به فضا

ونخستین انسان را به ماه برد.