شمال کشور سوئد بجای اینکه خورشید از مشرق سر برآورد ودرمغرب فرو رود،همواره گرد بام آنها می

چرخد،وارتفاع خورشید تا سطح زمین چندان نیست،در آنجاـ شمال کشور سوئد ـ شش ماه تمام

خورشید همواره ضمن گردش روزانه ،هروز به زمین نزدیک و نزدیکتر می شود وسرانجام روز آخر از لبه

جهان افتاده ونیمی از سال از چشم مردم آن سامان پنهان می گردد.

بسیاری از مردم سراسر جهان رنج سفر دور ودرازی را متحمل شد تا بتوانند تابش خورشید در نیمه

شب را مشاهده نمایند.

درواقع در آن سرزمین طول یک روز شش ماه وطول یک شب نیز شش ماه می باشد.