بلند ترین درختانی که روی زمین وجود دارند،درختان عظیم کالفرنیا می باشند که آنها را ((ردو ود))

می نامند.که بلندترین آنه۳۶۴ پا ارتفاع دارد. نوعی دیگر از درختان هم وجود دارد که تقریبا به بلندی

((ردوود)) می رسن درختانی به نام((دوگلاس))ودیگری ((ساکوئیا))است که ارتفاع آنان تا سصد پا

می رسند.