فضانوزردان هنگام استفاده از توالت باید کمربند را ببندند تا از شناور شدن آن ها در فضا جلوگیری شود.درفضا،مواد دفع

شده خود به خود سرازیر نمی شوند به همین دلیل دستگاه مواد زاید را می کشد.

 

جالب است بدانید اقامت درفضا باعث کشدگی قد فضا نوردان می شود. هنگامی که فضا نوردان از فضا برمی

گردند،قدشان تا 5سانتی متر بلند تر می شود.