نهنگ اسپرم با ۸ کیلو مغز۰مغز یک فیل حدود  ۵ کیلو گرم است،مغز دلفین بینی بطری حدود

۵/۱ تا ۷/۱ کیلو ومغز انسان ۳/۱ تا ۵/۱ کیلو گرم است. این درست که مغز به میزان هوش بستگی

دارد،اما اندازه مطلق ونه اندازه نسبی مغز نسبت به بدن میزان هوش یک حیوان را پیش بینی

نمی کند.بعضی از کلاغ اه یا طوطی های خاکستری آفریقا باوجود مغز کوچکشان بسیار

باهوشند.مغز این دو پرنده به ترتیب ۶و۹گرمی است.