آیا می دانید که بیش از ۱۵۰سال طول می کشد تافاصله بین خورشید وزمین راباماشین طی کنید؟

 

آیا می دانید که دانشمندان هنوز نمی دانند اغلب دانیاسور ها چه رنگی بوده اند؟

 

 

آیا می دانید که دوسگ درمیان نجات یافتگان تایتانیک بودند؟

 

 

آیا می دانید که۲۰هزار نفر ۲۰سال جان کندند تا تاج محل ساخته شود؟

 

 

آیا می دانید که زعفران باعث خنده می شود؟

 

 

آیا می دانید که بستنی یک خوراکی چینی است؟

 

 

آيا می دانید که فیل آفریقایی برای جویدن غذا تنها ۴دندان دارد؟

 

 

آیا می دانید که بلندترین مرد جهان با ۲۵۱ سانتی متر قد ۳۰ ساله واهل ترکیه است؟

 

 

آیا می دانید که قلب شما در روز۱۰۱۰۰۰بار می زند؟

 


آیا می دانید که دانشمندان تا به حال موفق به پیدا کردن بدن کامل هشت پای غول پیکر نشده اند؟

 

 

آیا می دانید حجم ماه با حجم اقیانوس آرام برابر است؟

 

 

آیا می دانید که تنها ۳/۰درصد انرژی خورشیدی صحرای آفریقا برای تامین انرژی کل اروپا کافی است؟