مارموست ه پیگمی کوچک ترین میمون دنیاست.متوسط وزن میمون های بالغ تقریبا۱۱۹ گرم

ومتوسط طولشان(بدون دم که معمولا از خود بدن دازتر است) ۱۳۶ میلی متر است. این میمونها با

وجود اندازه کوچکشان ۵متر می پرند. مارموست های پیگمی را می توان در جنگل هی بارانی

پرو،کلمبیا وبرزیل پیدا کرد.

 

 

عکس : کوچک ترین میمون دنیا !! یک  بندانگشت