به گزارش آسوشیتدپرس،ای جیزه ویژه در مرکز شهر((پنال ور))اسپانیا به ۶دوچرخه سوار اهدا

شد سه تن از این دوچرخه سواران به دلیل موفقیت در((توردوفرانس))،دوتن به دلیل عملکرد درخشان

در((جیرایتالیا)) ویک تن هم به دلیل قهرمانی در ((اسپنیش وونلتا)) ای جایزه نمادین را دریافت

کردند.سرمربی فوتبال اسپانیا هم سال دوسال گذشته به منظور ترویج این محصول محلی جایزه را

گرفت.