بزرگترین خرچنگ دنیا!

درازای خرچنگ عنکبوتی غول پیکر ژاپنی از نوک سر یک بازو تا سر بازوی دیگرش ۴متر می رسد.

او می تواند بازوهای پهنش را آن قدر باز کند که یک اسب آبی را بغل کند.!!