کوچکترین خرچنگ دنیا!

خرچنگ نخودی که به بزرگی نخود سبز هم نمی رسد،کوچکترین گونه خرچنگ هاست.این

خرچنگ درون صدف های دو کفه ای زندگی می کند.!!