به گزارش روزنامه البیان امارات،پزشان پس از معاینه،متوجه تحرک موجود زنده ای در درون شکم وی شدند وپس از

آنکه شکم وی راش کافتند ماری به رنگ سیاه وسفید پیدا کردند که طول آن تقریبا دومتر بود.این روزنامه در ادامه

گزارش خور افزود: پزشکان وپرستاران با مشاهده این مار وحشت زده شده اند وباتریشا نیز اکنون در حالت بهبودی به

سر می برد.