البته وی در این دوماه گاهی به مدت کمی از خواب بیدار می شود وغذا می خورد ولی والدینش مجبورند یا در خواب غذا در

دهانش بگذارند ویا به وی سرم وصل کنند.جالب است که (کلارک)باوجوداین وضعیتی که دارد دانشگاه هم می رود ولی تاکنون

چندین بار امتحانات دانشگاه را ازدست داده و تا مرز اخراج از دانشگاه پیش رفته است.