وبه تعمیرگاه منتقل کردند. اما در آنجا ماشین از روی جک  لیز خورده وبروی دوپای یک مکانیک افتاد.این ماشین

توسط یک دکتر خریداری شد که از آن برای شرکت در مسابقات اتومبیل رانی استفاده کرد.در یکی از مسابقات خودرو

تصادف کرد وصاحب جدیدش نیز کشته شد. ماشین را تعمیر کرده ودباره در مسابقات اتومبیل رانی استفاده کردند..اما

راننده بعدی هم کشته شد.این بار  وقتی ماشین را به گاراژ منتقل کردند فردای آن روز مشاهده نمودند که گاراژ بطور

کامل در آتش سوخته. سرانجام در سال1959برای اینکه جلوی فاجعه را بگیرند آن را به 11 قسمت تکه کردند وفلزش

را نیز آب کردند.