۱ـ می گویند در زمان تولد سر بزرگی داشت.خیلی هم چاق بود تاجایی که مادرش فکر می کرد

فرزندش ناقص است.

 

۲ـ  حافظه خوبی نداشت است.او فرمول ها وقوانین زیادی را می توانست حفظ کند.می گویند،که او

برای به یادآوری چیزهای معمولی واقعا حافظه ضعیفی داشته است.

 

۳ـاز داستانهای علمی ـ تخیلی متنفر بود،زیرا احساس می کرد این داستانها باعث می شود که

مردم،درک درستی از علم پیدا نکنند.

 

۴ـ در آزمون ورودی دانشگاه رد شد!در واقع به همه سوالات ریاضی وعلوم پاسخ داد ولی در بخش های

باقی ماند مثل تاریخ وجغرافیا رد شد.وقتی در این باره از او سوال شد.گفته بود:

"آن ها خیلی کسل کننده بودند.".اوتمایلی برای پاسخ به آن ها در خود احساس نمی کرد

 

۵ـ جوراب نمی پوشید!

 

۶ـ فقط یک بار رانندگی کرد!

 

۷ـ الهام گر او یک قط نما  بود که در نوجوانیاز پدرش هدیه گرفت. او وقتی طرز کار قطب نما رادید،سعی

کرد طرز کار  آن را درک کند. او بعد از انجام این کارشگفت زده شد وتصمیم گرفت علت نیروهای مختلف

 را در طبیعت را درک کند.