یک نوجوان۱۶ ساله در سرد خانه شهر((براسو)) رومانی زنده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس این کشور،نوجوان که در یک بیمارستان فوت کرده بود،پس از

انتقال به سردخانه ناگهان به هوش آمدوهنگامی که دید شخصی او را در سرد خانه جابه جا

میکند از تر با مشت به صورتش کوبید وار کانال سرد خانه خود را بیرون کشید وفریاد زنان گفت:من

زنده ام بی انصافها شما دکترها چقدر...........

پس از پایان این سرو صدا دکترها اورا به آرامش دعوت کردند. وی درباره ی این حادثه

گفت:هنگامی که چششم رادر سرد خانه بازکردم مشاهده کردم فردی با لباسسفید به طرفم

می آید،وقتی مرا به طرف کانال سرخانه  جابه جا می کرد نمی دانستم کجا هستم واز آنجا که

بشدت ترسیده بودم،یک مشت به صورت او زد واز جا بلند شدم.

وی در ادامه افزود:شب گذشته به همراه برادم یک لیوان قهوه خوردم ودیگر چیزی متوجه نشدم تا

اینکه وقتی چشمانم را باز کرد خود را درون سردخانه میان مرده ها یافتم.