به نظر نمی رسد دلیل خاصی برای این موضوع وجود داشته باشد.البته رنگ سفید، بیشتر

مربوط به هواپیماهای مسافر بری است ودیگر هواپیماها رنگ های متفاوتی دارند که  بستگی به

کاربرد آنهاد دارد .رنگ سفید در هواپیماهای مسافربری نیز فلسفه خاصی ندارد ومی تواند

نشانه صلح وصمیمیّت بین کشورها باشد.