محل تولد فوتبال

فوتبال امروزی،از کشور انگلستان سرچشمه گرفته است.اما قبل از آن،چین،یونان،مصر وروم باستان هم بازی هایی شبیه فوتبال داشته اند.

((فدراسیون بین المللی فوتبال)) حدود صد سال پیش به وجود آمده.

جالب است بدانید اوّلین توپ های فوتبال، با بخش هایی از بدن حیوانات درست می شده است! این توپ ها در میان بازی تغییر شکل پیدامی کردند.اگر

باران می آمد،این توپ ها آب را جذب می کردند وسنگین می شدند.اما توپ های امروزی آب را جذب نمی کنند. یک روکش پلاستیکی هم دارند.درضمن

سبک ترند وشکل خود را حفظ می کنند.